13 สิงหาคม 2553 - 17 ธันวาคม 2553
  การเดินทางไปทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน
และการพัฒนาทางด้าน e-Learning ณ INDIANA UNIVERSITY ประเทศสหรัฐฯ
         
30 มิถุนายน 2553
  การสัมมนาในหัวข้อ "Regional Seminar on the Impact of the Economic Crisis on Higher Education and the Use of ICT in Universities in Asia and Pacific" ของ UNESCO และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ โรงแรม Imperial Queen's Park สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
         
17-20 พฤษภาคม 2553
  การประชุม e-Education in Thailand: Equity, Quality and Sensitivity for Learners and Teachers ในงาน Global Learn Asia Pacific 2010 ณ Penang ประเทศ มาเลเซีย
         
2-6 มีนาคม 2553
  การศึกษาดูงาน CeBIT 2010 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมอันดับหนึ่งของโลกทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคม ณ เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี
         
2 กุมภาพันธ์ 2553
  รับมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและร่วมงานนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2553
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
         
12-14 พฤษภาคม 2553
  วิทยากรบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
และการติดตามผลการใช้สื่อ ณ โรงแรมแม๊กซ์ กรุงเทพมหานคร
         
29 เมษายน 2553
  วิทยากรบรรยายหัวข้อ "Experience of Chiang Mai University's collaboration with UNESCO on the Next Gen project" ณ UNESCO กรุงเทพมหานคร
         
15 มกราคม 2553
  วิทยากรบรรยายหัวข้อ "ความพร้อมของมหาวิทยาลัยกับการใช้ e-Learning.” ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
         
13-15 มกราคม 2553
  วิทยากรบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา” ครั้งที่ 21 (WUNCA 21st & CIT 2010) หัวข้อ "ความพร้อมของมหาวิทยาลัยไทยกับการใช้
e-Learning" ณ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
     
30 ตุลาคม 2552
  วิทยากรบรรยายการประชุม 3rd Education Leaders Forum "The Educational Challenges for the Globalized 21st Century" หัวข้อ e-Education: Quality, Equity and Sensitive for Learners and Teachers ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
     
15-17 ตุลาคม 2552
  วิทยากรปฏิบัติการประชุม "The International Conference on Learning & Teaching & EDUCA 2009" Bangkok International Trade Exhibition Center (BITEC) ณ กรุงเทพมหานคร
   
11 กันยายน 2552
  การประชุมวิชาการ National e-Learning Day 2009: A Roadmap to Success in Becoming (World Class) Cyber Universities “หนทางสู่ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยไซเบอร์” ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
1-4 กันยายน 2552
  การศึกษาดูงาน Hanyang Cyber University และประชุม e-Learning Expo Korea 2009 COEX,Seoul ประเทศเกาหลี
   
20-22 กรกฎาคม 2552
  การประชุม ASEM Conference on "Lifelong Learning: e-Learning and Workplace Learning" ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลส กรุงเทพฯ
     
13-17 พฤษภาคม 2552
  การศึกษาดูงานร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Osaka University, MIE University and Japan Testing Association, Osaka ประเทศญี่ปุ่น
   
21-22 เมษายน 2552
  การประชุม "Curriculum Development Experts Group Meeting Bangkok" ณ ยูเนสโก กรุงเทพมหานคร
   
12 กุมภาพันธ์ 2552
  การบรรยาย หัวข้อ "Top Management Class: Discover TQA...กุญแจสู่ความเป็นเลิศขององค์กร" ในงานสัมมนา "Thailand Quality Award Road Show 2009: องค์ความรู้สู่ภูมิภาค"
ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่
     
9 ธันวาคม 2552
  วิทยากรบรรยายการประชุมนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนภาษา ครั้งที่ 3 GLoCALL 2009 "Globalization and Localization in CALL" ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
   
22 ตุลาคม 2552
  วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศอุดมศึกษา (mini MIS) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวข้อ "กรณีศึกษาการใช้ไอซีทีในองค์กร" ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ
   
16 กรกฎาคม 2552
  วิทยากรบรรยายหัวข้อ "Experience Sharing of Best Practice in ICT and Students' Learning" โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับ 'คนพันธุ์เน็ต'
ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
28 เมษายน 2552
  วิทยากรในการอบรม หัวข้อ "The Next Generation Courseware: สื่อการเรียนการสอนแห่งอนาคต" ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
9 กุมภาพันธ์ 2552
  วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง Training Techniques หลักสูตร Capacity Building on Comprehensive Management for STI and HIV/AIDS for Timor-Leste สำหรับผู้รับทุนจากประเทศติมอร์-เลสเต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่