20-21 พฤศจิกายน 2551
  การประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการด้าน e-Learning ในงาน International e-Learning Conference 2008: e-Learners in the Generation 2.0"
       
16-21 พฤศจิกายน 2551
  การประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการด้าน e-Learning ในงาน AACE e-Learn 2008-World Conference on e-Learning Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education ณ ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
       
9-11กันยายน 2551
  การประชุม e-Learning Expo Korea 2009 ณ ประเทศเกาหลี
       
29-30 สิงหาคม 2551
  การศึกษาดูงานต่างประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Center for On formation in Education และ Computer Service Center; The University of Hong Kong
       
24-25 กรกฎาคม 2551
  การประชุมสัมมนาทิศทางและแนวทางของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
       
19-20 กรกฎาคม 2551
  การสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานโลก" ประจำปี 2551
ณ โรงแรมฮิลตันหัวหินรีสอร์ท แอนด์สปา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
       
23-25 กรกฎาคม 2551
  การงานประชุมสัมมนาทิศทางและแนวทางของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
       
27 มิถุนายน 2551
  การสัมมนา "ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงโลกการสื่อสาร: 3Com IP Telephony"
ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
       
9-12 มกราคม 2551
  นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม National I.T. Conference and Workshop on the Uninet Network and Computer Application (UNINET) 18th at Chiang Mai University, Thailand
         
18 กันยายน 2551
  วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การบริหารด้าน IT" แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รุ่นที่ 2 (ผู้บริหารสายสูงวิชาการ)
         
3 กันยายน 2551
  วิทยากรร่วมอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาทางไกลไร้พรมแดน” ภายใต้แนวคิด Distance Education Era” ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
         
5 กันยายน 2551
  วิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "แนวโน้มวิธีการถ่ายทอดความรู้ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
         
8 สิงหาคม 2551
  วิทยากรบรรยาย เรื่อง ระบบ e-Learning เพื่อให้ความรู้แก่คณะทำงานและเจ้าหน้าที่
ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
         
26-30 กรกฎาคม 2551
  โครงการอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่ ประจำปี 2551 และพัฒนาพนักงานใหม่ ประจำปี 2551
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
         
23 เมษายน 2551
  วิทยากรบรรยายหัวข้อ "ไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน" ในการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศอุดมศึกษา (mini MIS) ณ กรุงเทพฯ
         
12 มีนาคม 2551
  วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “Next – Generation of e-Learning” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ KC-Moodle ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวชน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         
11 มีนาคม 2551
  วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Game-Based Learning” ให้แก่อาจารย์
ผู้สอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
         
5 มีนาคม 2551
  วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน” ในการงานประชุมเชิงปฏิบัติการ
ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการและจัดทำโครงสร้าง เนื้อหา หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ
         
12 -13 March 2007
  Presented title “Readiness for e-Learning Development of Higher Education Institutes in Thailand” in The International Conference “e-Learning:
e-Learning Strategy & Edutainment” at Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok, Thailand.
     
1 February 2007
  Presented title “Integrating Game-Based e-Learning Technology in Classroom”
in The 45th Annual Conference at Kasetsart University, Bangkok, Thailand.