รองศาสตราจารย์ ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง
  ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.itsc.cmu.ac.th
   
  วันเดือนปีเกิด         :   12 สิงหาคม
  กิจกรรมยามว่าง     :   อ่านหนังสือ ฟังเพลง เล่นกีฬา
  กีฬาที่ชอบ             :   ดำน้ำ เทนนิส ว่ายน้ำ และบาสเกตบอล
  อาหารโปรด          :   เฟรนซ์ฟราย แมคโดนัลด์
   
   
 
  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ e-Learning  
               
               เริ่มสั่งสมประสบการณ์ด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน และการสอนบนเว็บ ตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันได้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเนื้อหาวิชาด้านภาษา เทคโนโลยีทางการศึกษาและทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนจำนวนหลายบทเรียนนอกจากนี้ยังได้เขียนหนังสือตำราทางด้าน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเน้นเกี่ยวกับหลักการออกแบบและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้สนใจเป็นจำนวนมาก สำหรับประสบการณ์เกี่ยวกับe-Learning ได้มีการออกแบบการสอนโดยมีการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเปิดรายวิชาที่ใช้การสอนบนเว็บตั้งแต่ พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางด้าน e-Learning จากทั้งประสบการณ์ตรง จากการได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นผู้กำกับดูแลงานทางด้าน e-Learning ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การได้มีโอกาสไปร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน การพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้รับผิดชอบโครงการ e-Learning จากหลายสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
              นอกจากนี้  ยังได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ทำวิจัยทางด้าน e-Learning และเขียนหนังสือ Designing
e-Learning  และ Best Practice in Teaching with e-Learning  รวมทั้งได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วม workshop ทางด้าน e-Learning ในการประชุม Asian e-Learning Network (AEN) รวมถึงได้เป็น Keynote speaker เรื่องการออกแบบพัฒนา e-Learning ในลักษณะคุณภาพสูง กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ การนำเสนอรายงานการวิจัยทางด้าน e-Learning ในที่ประชุมนานาชาติในด้าน e-Learning ในปี 2547 ที่ผ่านมา  และปัจจุบันได้มีการดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย โดยได้นำระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ LMS (Learning Management System) ในรูปแบบของ Open Source ที่มีชื่อว่า Moodle มาพัฒนาต่อยอดเป็น KC เวอร์ชั่นที่ 4 ภายใต้ชื่อ “KC – Moodle”  ทั้งนี้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานให้แก่ผู้เรียนและระบบมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น
              รวมทั้งได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการจัดทำโครงการการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะระบบบริหาจัดการการเรียนรู้แห่งชาติ  (Development of National LMS (Learning Management System) Model) ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวทำให้ได้ข้อกำหนดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการการเรียนรู้แห่งชาติที่ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของผู้ใช้ที่เป็นคนไทยได้ 
 
     
     
 
   
         
   
ระดับปริญญา
ปริญญา
วิชาเอก
สถานศึกษา
ปีที่จบ
ประเทศ
ปริญญาเอก
Ph.D.
Computer Education
University of Illinois At Urbana-Champaign
1995
USA.
ปริญญาโท
M.Ed.
Computer Education
University of Illinois At Urbana-Champaign
1992
USA.
ปริญญาตรี
อ.บ.
ภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532
ไทย
           
 
   
   
 
   
         
   
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
1992-1995
Software Librarian/Consultant, College of Education, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. (8/92-4/95)

1994-1995

Special Instructor University of Illionois at Urbana-Champaign, USA

ก.ย. 2538 - มิ.ย.2541

อาจารย์ประจำภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มิ.ย. 2541- มิ.ย.2544
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก.ค.2544 - ก.ค.2547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ /
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก.ค.2545 - ก.ค.2547
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยเชียงใหม่ และ รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ /
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส.ค.2547 - 2548
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ผู้เชี่ยวชาญโครงการ EmpowerICT ประเทศไทย / ผู้ชำนาญของสถาบันส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มิ.ย. 2548 - 2550
ผู้อำนวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ
International Expert ) ของสถาบัน CARDET (Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology) /
ผู้ชำนาญของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2551- ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / รองศาสตราจารย์
ระดับ 9 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่