การบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียน : Integrating Game-Based e-Learning Technology in Classroom Setting รายงานวิจัยนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2550.
         
  การเรียนรู้ในยุคสมัยหน้า : ตอน รูปแบบและทฤษฎีการเรียนรู้อนาคต พ.ค. 50 e-magazine ITSC
         
  การเรียนรู้ในยุคสมัยหน้า : ตอน คุณลักษณะที่จำเป็นของผู้เรียนยุคทวีนนี่ (Tweenies) พ.ค. 50
e-magazine ITSC
         
  การเรียนรู้ในยุคสมัยหน้า : ตอน อนาคตครูไทย ครูพันธ์ C พ.ค. 50 e-magazine ITSC
         
  ห้องเรียนของวันพรุ่งนี้ (Classroom of Tomorrow) พ.ค. 50 e-magazine ITSC
         
  นิยามเลิร์นนิงออปเจ็กต์ (Learning Objects) เพื่อการออกแบบพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ 4 ฉบับที่ 4, หน้า 50-59.
         
  “กว่าทศวรรษของ ICT เพื่อการศึกษา ถึงเวลา วาระแห่งชาติ?” หนังสือพิมพ์มติชน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 10930
         
  "Designing Learning Objects for Teaching and Learning Mathematics for Students in Secondary School" International e-Learning Conference 2008 : e-Learners in the Generation 2.0" November 20-21, 2008
         
  "The Study and Modification of Open Source Game-Based Learning Engines with the Development of Game-Based Learning Prototypes for Higher Education"
International e-Learning Conference 2008 : e-Learners in the Generation 2.0"
November 20-21, 2008
         
  Laohajaratsang, T. (2008). e-Learning Development Readiness of Thailand’s Higher Educational Institutes. Proceeding of the International Conference on e-Learning, e-Learn 2008 (Las Vegas, USA, November 17-21).
         
  Laohajaratsang, T. (2008). Trend and Future of Thailand e-Learning Strategy. Proceeding of the International Conference 2008 : Impact Muang Thong Thani (Hall9), Bangkok, Thailand. November 20-21, 2008.
       
  Laohajaratsang, T. (2009). e-Learning Readiness in the Academic Sector of Thailand. International Journal on e-Learning (2009) 8 (4), 539-547.
       
  Laohajaratsang, Thanomporn (2010). Paper presented in the Proceeding of the International Conference Global Learn 2010 on Learning and Technology. “e-Education in Thailand: Equity, Quality and Sensitivity for Learners and Teachers.” Penang, Malaysia. May 17-20, 2010.
       
  เยาวชนยุค“เจนเน็ต” กับ ทฤษฎีเกล็ดหิมะ.
       
  ทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่. หนังสือพิมพ์มติชน.
       
  จริงหรือ เด็กไทย ยิ่งเรียน ยิ่งโง่. หนังสือพิมพ์มติชน.
       
  Laohajaratsang, Thanomporn (2016). A Case Study of How the Technological Infrastructure of Chiang Mai University Supports Blended Learning Practices. In Lim, C. & Wang, L., Blended Learning for Quality Higher Education: Selected Case Studies on Implementation from Asia-Pacific. UNESCO : France.
   
  Laohajaratsang, T. (in press) (2018). Designing Effective Pedagogical Approaches with Next-Generation LMS for Students in Higher Education. Abstract. Online Proceeding of the 38th Thai TESOL International Conference. "Digital Literacy in English Language Learning and Teaching. January 26-27, 2018. Chiang Mai, Thailand.