"การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) นวัตกรรมเพื่อคุณภาพการเรียนการสอน"
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2544
         
  "e-Learning ทางเลือกใหม่ของการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ" วารสารสสวท.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 115 ตค.- ธค. 2544
         
  "มิติทางด้านการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ e-Learning" จดหมายข่าวคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียนฉบับที่ 3-4 ปี 2545
         
  "e-Learning ในประเทศไทย แค่ก้าวแรกก็เข้าใจผิดเสียแล้ว" หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2545 ปีที่ 25 ฉบับที่ 8917
         
  "เรื่อง Constructionism กับการเรียนรู้ของเด็กไทย e-Magazine"
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2546
         
  "อนาคต e-Learning ประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์" เอกสารการสัมมนาวิชาการ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EdTech Thailand 2004 เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ กรกฎาคม 2547
และ e-Magazine, วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2547
         
  ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้แห่งอนาคต : Next-Generation Learning Management System
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ 3 ฉบับที่ 1, หน้า 23 - 36.
และ e-Magazine, วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, กุมภาพันธ์ 2549.
         
  "ทางเลือกใหม่ของการศึกษา ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ" เชียงใหม่นิวส์ ฉบับพิเศษ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 16,
16 มิถุนายน 2549.
         
  "โครงการวิจัย เรื่อง การจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการการเรียนรู้แห่งชาติ"
วารสารการวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับปีที่ 5 2549.
         
  “The Development of Thai National Learning Management System Specification”
รายงานวิจัยนำเสนอในการประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง “e-Learning : Learning
Theories VS Technologies?”, 14 - 16 ธันวาคม 2549.