"คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา" วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 มค. - มีค. 2539
         
  "อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา" วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 กค. - กย.2539
         
  "การเลือกสรรซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา" วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กย. - ธค. 2540
         
  "อินเทอร์เน็ต : เครือข่ายเพื่อการศึกษา" วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พย. - กพ. 2541
         
  "แนวโน้มและบทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต" วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มค.- เม.ย. 2541
         
  "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคแห่งการปฎิรูปการศึกษา" วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 มค-เมย. 2542
         
  "อาจารย์มหาวิทยาลัยกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอน" คู่มืออาจารย์ด้านการสอน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2543 หน้า 77-85