อาจารย์พิเศษ สอนวิชา Exploring Information Superhighway University of Illiniois at Urbana-Champaign Summer 1995  
    อาจารย์ประจำภาควิชา โสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สิงหาคม2538-พฤษภาคม 2541 สอนวิชา Instructional Design และ CAI Authoring System  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มิ.ย. 41- มิ.ย. 44)  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ / สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ก.ค. 44 – ก.ค. 47)  
    รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ / สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ก.ค. 45 – ก.ค. 47)  
    รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มี.ค. 48 - มิ.ย. 48)    
    คณะกรรมการอำนวยการ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจว.) จังหวัดเชียงใหม่ (ม.ค. 46-ธ.ค. 48)  
    ผู้เชี่ยวชาญโครงการ EmpowerICT ประเทศไทย (ส.ค. 48-มี.ค. 49)    
    ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ (International Expert) ของสถาบัน CARDET (Centre for the Advancement
of Research & Development in Educational Technology)
 
    กรรมการสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย (National Association for Educational Technology)  
    ผู้ชำนาญของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)    
    รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ส.ค. 2547 – ปัจจุบัน)
 
    ผู้อำนวยสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(มิ.ย. 2548- ปัจจุบัน)
 
    คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย (National Association for Educational Technology)  
    วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “e-Learning and Integrating ICT in Classroom Setting” สำหรับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา  
    วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ICT กับการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน การอบรม ให้แก่โรงเรียนชั้นนำต่างๆ เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ และโรงเรียนวารี เชียงใหม่ เป็นต้น  
    วิทยากรหลัก (Keynote Addresser) บรรยายในหัวข้อ “Challenges and issues in ICT integration in Thai secondary teacher education” ในงานสัมมนา “Consultative Meeting and Launch of the Next generation of Teachers Project” จัดโดยองค์การยูเนสโก ประเทศไทย  
    วิทยากรบรรยายในการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ e-Learning ให้แก่บริษัทเอกชนชั้นนำ เช่น บริษัท ปตท. (จำกัด) มหาชน บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) จำกัด (มหาชน)กรุงเทพฯเป็นต้น  
    วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ ระบบการจัดการการเรียนรู้แห่งชาติ (Thailand National LMS) ในการอบรมสัมมนาทาง
วิชาการต่างๆ ได้แก่ งาน WUNCA ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 
    ประธานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านไอทีจังหวัดเชียงใหม่ (ICT City) ประจำปี 2550  
    คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการ การปรับโครงสร้างและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)  
    คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 18 (WUNCA 18th)” และคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการงาน WUNCA 18th โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน  
    ที่ปรึกษาบริษัท CPF Training Center สำหรับโครงการ Global Learning  
    ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาห้องสมุดที่มีชีวิต (Living Library) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
    ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการ e-Learning มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
    ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการการออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์ e-Learning สำหรับองค์กรเอกชน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัท ปตท. มหาชน จำกัด และ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานเชียงใหม่ (SIPA)  
    ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการการออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์ e-Learning สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University: TCU ) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
    ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีเกม (E-Learning using Game Technology) ให้แก่ SIPA  
    ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการการเรียนรู้แห่งชาติ (Development of National LMS (Learning Management System) Model)  
    ที่ปรึกษาและจัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “การบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียน” ร่วมกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  
    ที่ปรึกษาและจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-MIS)  
    ที่ปรึกษาและจัดทำโครงการศึกษาพัฒนาต่อยอดเครื่องมือสร้าง Game-Based e-Learning แบบ Open Source และการพัฒนา Game-Based e-Learning ต้นแบบ สำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 
           
           
           
   100300    Instructional Media
  059713    Technology and Contemporary Education
  059758    Computer in Education
  059759    Advanced Computer-Based Education
  059781    Educational Resources
  063832    Advanced Design for Computer-Based Learning