ถนอมพร เลาหจรัสแสง. การพัฒนากิจกรรมสำหรับหลักสูตรอินเทอร์เน็ตในห้องเรียน. (2549).
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
  ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2541, 2542, 2543)
วงศ์กมลโพรดักชั่น : กรุงเทพฯ (322 หน้า)
 
  ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง. Designing e-Learning (2545).
หลักการออกแบบการการสร้างเว็บเพื่อการเรียนการสอน อรุณการพิมพ์: กทม (180 หน้า)
 
  ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง. คู่มืออาจารย์มหาวิทยาลัยในการใช้ e-Learning ในการจัด
การเรียนการสอน : Best Practice in Teachingwith e-Learning
(2546)
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เชียงใหม่ (52 หน้า)
 
  เอกสารประกอบการสอนวิชาการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI Lesson Design)
ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
 
  เอกสารคำสอนวิชาคอมพิวเตอร์กับการศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)
 
  ถนอมพร เลาหจรัสแสง. อาจารย์มหาวิทยาลัยกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอน.คู่มืออาจารย์ด้านการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2553).  
  ถนอมพร เลาหจรัสแสง. เยาวชนยุค “เจนเน็ต” กับ ทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่. คู่มืออาจารย์ด้านการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2553).  
  ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2561) นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในยุคการเรียนรู้ 4.0 (Educational Information Technology for Education in Thailand 4.0 Era) ตองสามดีไซน์: เชียงใหม่.